Season 2|Episode 25

Skier Ragdolls Down a Mountain

A spectacular ski fail for an expert athlete.
  • Extreme Sports
  • Extreme Skiing